Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพญ. ทิพวรรณ วัฒนะถาวรวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมจัดฟัน
นพ. ธวัช เจตน์สว่างศรี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. นภัสถ์ ธนะมัย
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
พญ. นันทพัฒน์ ชิติรัตนทรีย์
ผิวหนังและความงาม
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
นพ. บุญชู ศิริจินดากุล
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
พญ. ปกจิตต์ วิยาภรณ์
วิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
นพ. ประเสริฐ ปิ่นอ่อน
อายุรศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
นพ. ปัญญพนต์ สุขประพฤติ
โรคหัวใจ ความดันโลหิต
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคหัวใจ
นพ. พงศ์ภัค อารียาภินันท์
อายุรศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
พญ. พริ้มเพรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
รังสีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สาขารังสีวิทยา
พญ. พัชรี เจริญรัตน์
รังสีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สาขารังสีวิทยา
นพ. พิเชฐ รงคพิชญ์
อายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.