Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 

      โรงพยาบาลบางปะกอก เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก (BPK Hospital Group)  ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลบางปะกอก 1  เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 ก่อตั้งโดย แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และ รองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา 

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) เริ่มก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก ซึ่งจากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและการเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ  จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีสถานที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 8 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2537
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2539
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ.2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ.2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559
8. โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559 


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์

       โรงพยาบาลบางปะกอก 1  เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพระดับตติยภูมิระดับต้น ด้วยการรักษาที่ได้มาตรฐาน  มุ่งเน้นการบริการที่ประทับใจ

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการวินิจฉัยและการรักษาที่ได้มาตรฐาน  ถูกต้องทันเวลา
2. ให้การบริการที่สร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและการทำงาน
4. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องค่านิยม 

H : Holistic   :  การดูแลแบบองค์รวม

        หมายถึง   ให้การรักษา ฟื้นฟู และป้องกัน เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

E : Excellence Service  :    การบริการที่เป็นเลิศ

        หมายถึง   บริการดุจญาติเพื่อเน้นสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

   : Excellence Operation  :  การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

        หมายถึง  ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี

A : Accountability   :  ความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วม

        หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

R : Result Oriented  :  การมุ่งเน้นที่ผลของงาน

        หมายถึง พัฒนาคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน

T : Teamwork   :  การทำงานเป็นทีม
        หมายถึง ให้การสนับสนุนและส่งมอบงานที่มีคุณค่า 

การรับรองมาตรฐาน HA 


Hospital Accreditation (HA)  เป็นการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาล  ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องจะต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน

            โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มีระบบการดูแล รักษาผู้ป่วย และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก


โรงพยาบาลในเครือ

 
ankara escort çankaya escort ankara escort çayyolu escort kızılay escort çankaya escort eryaman escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort shell download
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.