Bangpakok Hospital

รับรางวัลดีเด่น

14 ก.ย. 2563

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โดยนายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
ได้รับ รางวัลดีเด่น "ด้านการให้บริการลูกค้า ปี 2020 " SMART Customer Service Excellence Award 2020
จาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์
เป็นผู้มอบรางวัลให้ ณ โรงพยาบาลปะกอก 1   วันที่ 9 กันยายน 2563
  
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.