Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. สุธีรา ฉัตรเพริดพราย
กุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
นพ. สุเมธ ชโยสัมฤทธ์
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. อนนท์ ชยสดมภ์
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. อนันต์ เสรฐภักดี
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Spine)
พญ. อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ. เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศัลยกรรมตกแต่ง
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมตกแต่ง
พญ. เจนรี่ แสงวารี
จักษุเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
นพ. เจษฎ์ ศุภผล
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
นพ. เฉลิมไทย เอกศิลป์
กุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
พญ. เดือนฉาย ชยานนท์
โรคหัวใจ ความดันโลหิต
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: โรคหัวใจ
พญ. เสาวพักตร์ โรจนแพทย์
รังสีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สาขารังสีวิทยา
นพ. เอกรัชช์ นเรศเสนีย์
อายุรศาสตร์ทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.