Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า 
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎ


(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.