Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. เอกรัชช์ นเรศเสนีย์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรกรรมโรคระบบประสาท-สมอง,อัมพาต,ผู้สูงอายุ

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.