Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ปุญญสิริ จินดากุล
ความเชี่ยวชาญ: จักษุเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ตาเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
โรคต้อหิน
เกี่ยวกับโรค:
โรคต้อหิน

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
    - สาขาจักษุเวชศาสตร์-โรคต้อหิน(ราชวิถี)
    - วุฒิบัตรจักษุวิทยา(ราชวิถี)

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.