Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. เสาวพักตร์ โรจนแพทย์
ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
สาขารังสีวิทยา
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
  • วุฒิบัตรสาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.