Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. อนันต์ ธนาประเสริฐกรณ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม - โรคจิตเวช

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
จิตเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
โรคจิตเวช

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรกรรมโรคจิตเวช

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.