Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. วาสนา ลีลากิจทรัพย์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ระบบทางเดินอาหาร
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขา  :  เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล    
  • วุฒิบัตรสาขา  :  อายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   
  • อนุสาขา      :  อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                (ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)  

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.