Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. รวี สิงห์สถิตย์สุข
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์หัวใจ
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เกี่ยวกับโรค:
โรคหัวใจ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ มหิดล (ศิริราช)
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์หัวใจ มหิดล (รามา)

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.