Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. จารุณี สำเร็จประสงค์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์-อายุรกรรมทั่วไป

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.