Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ:
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.