Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีน มะเร็งปากมดลูกรู้หรือไม่! โรคร้ายเหล่านี้… มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด ในผู้หญิง และ มะเร็งทวารหนัก หูดหงอน ไก่ มะเร็งช่องปาก มะเร็งอวัยวะเพศชาย ในเพศชาย

ล้วนเกิดจากเชื้ อHuman Papillomavirus (HPV) ที่ สามารถติดต่อกันโดยการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้ งการร่วมเพศทางปาก หรือ ทวารหนัก โดยเฉพาะจะเพิ่มความเสี่ ยงในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์ตั้ งแต่อายุน้อย, เปลี่ยนคู่นอนบ่อย, เคยเป็นโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์

“มะเร็งปากมดลูก” คร่าชีวิตหญิงไทยเฉลี่ยวันละ 14 คน และเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตสตรีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้า นม แต่เราสามารถป้องกันได้ และควรป้องกันตั้ งแต่วัยเด็ก

การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV จะช่วยป้องกันโรคร้ายเหล่านี้ได้ 70-80% ทั้งในเด็ก ผู้หญิง และผู้ชาย

1  วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Gardasil) 2 เข็ม สาหรับช่วงอายุ 9-15 ปี  ราคา 5,200 บาท 
2. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Gardasil) 3 เข็ม สาหรับช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป  ราคา 7,500 บาท

3. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervarix) 2 เข็ม สาหรับช่วงอายุ 9-15 ปี  ราคา 4,600 บาท
4. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervarix) 3 เข็ม สาหรับช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 6,600 บาท

*** ราคาไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ****

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แนะนาให้ฉีดวัคซีนชนิดนี้ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะได้ประโยชน์สูงสุด

นอกจากวัคซีนชนิดนี้จะช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงแล้ว สาหรับผู้ชายก็สามารถฉีดได้ เพราะวัคซีนนี้ช่วยป้องกันมะเร็งอวัยวะเพศชาย และยังช่วยลงการติดต่อเชื้อ HPV ไปยังผู้หญิงได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-109-1111 ต่อ แผนกสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลบางปะกอก 1

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.