Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล
อายุรศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
นพ. สุชัย โอฬารัตน์มณี
อายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. สุดาพร แท่นวัฒนกุล
วิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา
พญ. สุธีรา ฉัตรเพริดพราย
กุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
ผศ.นพ. สุรชัย เคารพธรรม
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. สุเมธ ชโยสัมฤทธ์
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. อนนท์ ชยสดมภ์
ศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. อนันต์ เสรฐภักดี
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Spine)
นพ. อภิชัย วสุรัตน์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ. เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศัลยกรรมตกแต่ง
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมตกแต่ง
พญ. เจนรี่ แสงวารี
จักษุเวชศาสตร์
โรงพยาบาล: Bangpakok 1 Hospital
ความเชี่ยวชาญ:
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.