Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. มนทิรา สินธารา
ความเชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์ทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขา : กุมารแพทย์ทั่วไป
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.